^Powrót na stronę główną
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bagienna 36c 70-772 Szczecin


Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni
telefon: 91 424 09 05 / 695 999 033
e-mail: biuro@zzhk.pl

ZZHK - nowy adres

 

logo Custom

 

RPK      

Subskrypcja

captcha

UCHWAŁA Nr XXXII/317/2013
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego
Jarmarku Końskiego zwanego „ WSTĘPAMI” odbywającego się
corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu  
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j.) - Rada Miejska w
Skaryszewie uchwala , co następuje:
§ 1.
W celu zapewnienia porządku w trakcie trwania jarmarku w dniach 10-11 marca
2014r. oraz powtórki  Wstępów w dniach 25 – 26 marca 2014r.  wyznacza się
miejsca dokonywania sprzedaży i prezentacji wyrobów i towarów zgodnie z  
regulaminem stanowiący jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Osoby dokonujące sprzedaży i prezentacji wyrobów i towarów zobowiązane są do
przestrzegania wyznaczonych miejsc,  wskazanych w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Za naruszenie obowiązków określonych w § 2 grozi kara grzywny wymierzona w
trybie i na zasadach określonych w przepisach o wykroczeniach.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 9 marca 2014roku
do dnia 27 marca 2014 roku.

 

 

Copyrigcht © 2013 ZZHK - Szczecin